top of page

Çalışma Alanlarımız

04. İcra ve İflas Hukuku

Bölenler Hukuk Bürosu gerçek ve tüzel kişilere İcra ve İflas Hukukundan kaynaklanan ihtilaflar kapsamında danışmanlığın yanı sıra aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

  • İcra dairelerinde her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları,

  • İtirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemleri ve dava vekilliği,

  • Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri,

  • Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri,

bottom of page